SKCZPL

Podpora kultúrneho priemyslu – CBS spol, s.r.o

Projekt sa realizuje v sídle spoločnosti v obci Kynceľová, okres Banská Bystrica, prostredníctvom nákupu nového dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a realizáciou rôznych marketingových aktivít a účasťou na veľtrhoch a výstavách.
Realizáciou hlavných aktivít projektu dôjde korganizačnej a marketingovej inovácií,
t. j. k netechnologickej inovácií.
Strategickým cieľom projektu je rast konkurencieschopnosti spoločnosti v kultúrnom priemysle.
Špecifickými cieľmi projektu sú:
• poskytovanie kvalitných produktov a služieb s vysokou pridanou hodnotou,
• podpora kultúrneho priemyslu,
• produkcia jedinečných produktov s vlastným dizajnom,
• využívanie modernej techniky vo výrobnom procese,
• produkcia jedinečných produktov s vlastným dizajnom,
• využívanie modernej techniky vo výrobnom procese,

Prijímateľ: CBS spol, s.r.o.
Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
IČO: 36754749
Nenávratný finančný príspevok: 94 386,75 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 94 386,75 EUR