Obstarávateľ: CBS spol, s.r.o.;

Názov zákazky: Obstaranie marketingových služieb pre spoločnosť CBS spol, s.r.o.;

Stručný opis zákazky: Predmetom projektu je obstaranie marketingových služieb podľa zadania, ktoré tvorí prílohu súťažných podkladov.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/397-1a6172a43a/ .

Lehota na predkladanie ponúk: do 23.09.2020, 10:00 hod.