Obstarávateľ: CBS spol, s.r.o.;

Názov zákazky:  Obstaranie marketingových služieb-CBS spol, s.r.o.;

Stručný opis zákazky: Predmetom projektu je obstaranie marketingových služieb podľa zadania, ktoré tvorí prílohu súťažných podkladov.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/404-071c36b138/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 08.12.2020, 15:00 hod.

Pin It on Pinterest

Share This